Eksport do Szwajcarii

Współpraca ze Szwajcarią, mimo że kraj ten nie jest członkiem Unii Europejskiej, jest ułatwiona dzięki istniejącym prawnym regulacjom wynikającym z podpisanych umów i dwustronnych porozumień. Szwajcaria jest członkiem EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), lecz nie przystąpiła do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Od tego czasu, aby zapewnić sobie integrację gospodarczą z UE, Szwajcaria rozwija stosunki z UE w drodze umów dwustronnych – podpisała ponad 120 umów.

W dużym zakresie dostosowała swoje wewnętrzne przepisy do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej. Wśród nich można wymienić maszyny, ciągniki, drukarki, pojazdy silnikowe, wyroby medyczne, przyrządy pomiarowe, urządzenia telekomunikacyjne, a od 2008 roku materiały budowlane. Kraje UE są najważniejszym partnerem handlowym Szwajcarii.

Eksport towarów z Polski do Szwajcarii – Agencja celna

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy przy eksporcie towarów i usług do Szwajcarii. Nasza agencja celna zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z obsługą celną – Państwa firma dostarcza nam tylko fakturę handlową i upoważnienie. Nasza agencja celna oferuje kompleksową obsługę odpraw celnych eksportowych do Szwajcarii.

Aby wyeksportować towary z Polski do Szwajcarii, konieczne będzie dostarczenie dokumentów wywozowych oraz przeprowadzenie procedury celnej.

Eksport do Szwajcarii – ile wynosi cło?

Eksport towarów przemysłowych z Polski do Szwajcarii nie podlega opłatom celnym, z wyjątkiem produktów takich jak mięso, produkty mleczne, tytoń, czy alkohol. Niemniej jednak podlega on szwajcarskiemu podatkowi VAT. Wprowadzanie do obrotu środków spożywczych podlega bardziej szczegółowym zasadom.

Aby skorzystać z możliwości importu bez opłat celnych, konieczne jest dostarczenie świadectwo preferencyjnego pochodzenia.

Eksport do Szwajcarii a VAT

W kontekście podatku VAT, w przypadku przepływu towarów z Polski lub innego kraju UE do Szwajcarii podlega opodatkowaniu szwajcarskim podatkiem VAT. Jeśli VAT został już zapłacony w Polsce lub innym kraju UE, istnieje możliwość ubiegania się o jego zwrot w kraju wywozu.

Eksport do Szwajcarii jakie dokumenty?

Towary wysyłane do Szwajcarii należy zgłosić szwajcarskim organom celnym w formie pisemnej lub elektronicznej.

✔️ Wymagane są 3 kopie faktur od firmy eksportującej towary, w tym faktura w języku angielskim, razem z odpowiednimi deklaracjami, które są niezbędne do odprawy celnej.
✔️ Certyfikat pochodzenia towaru umożliwia pełne skorzystanie z preferencji celnych i ułatwia ewentualny zwrot towaru do eksportera w przyszłości.
✔️ Numer EORI – przedsiębiorcy z UE, aby dokonać odprawy celnej muszą posiadać numer EORI, niezbędny we wszystkich procedurach i czynnościach celnych na obszarze UE. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie.


Przegląd procedur, z którymi możesz się spotkać, sprzedając towary do Szwajcarii. Nasza agencja celna oferuje wsparcie w zrozumieniu i przeglądzie procedur, które mogą mieć zastosowanie, kiedy eksportujesz towary do Szwajcarii. 


Reguły pochodzenia – potwierdzenie pochodzenia towarów

Unia Europejska i Szwajcaria zgodnie z umową o wolnym handlu stosują podobne reguły pochodzenia i oparte są na takich samych kryteriach. Aby skorzystać z tych preferencji handlowych, przedsiębiorca musi udowodnić, że towary spełniają wszystkie niezbędne wymogi reguł pochodzenia. Eksportując towary do Szwajcarii, chcąc skorzystać z preferencyjnych taryf celnych, masz obowiązek złożenia oświadczenia o pochodzeniu eksportowanych towarów, że pochodzą z obszaru Unii Europejskiej.

Deklaracja na fakturze – deklaracja pochodzenia

Na fakturze do kwoty 6000 euro eksporter może zadeklarować świadectwo pochodzenia towarów, pod warunkiem posiadania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej preferencyjne pochodzenie towaru. Eksporter sporządzający deklarację na fakturze jest zobowiązany do przedłożenia w każdej chwili, na wniosek organów celnych kraju wywozu, wszystkich dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Jeśli wartość faktury przekracza 6000 euro, deklarację pochodzenia na dokumentach handlowych może wystawić eksporter, który posiada status upoważnionego eksportera. Eksporter ubiegający się o takie upoważnienie ma obowiązek przedstawić organom celnych wszystkie wymagane gwarancje do weryfikacji pochodzenia określonych produktów oraz spełnienia innych przewidzianych wymagań. Jeśli nie dokonujesz regularnego wywozu towarów do Szwajcarii, nasza agencja celna wystawia świadectwo przewozowe EUR.1

Świadectwo przewozowe EUR.1

Świadectwo przewozowe EUR1 jest dokumentem, który potwierdza preferencyjne pochodzenie produktów, umożliwiając ich eksport z Unii Europejskiej do krajów, z którymi UE zawarła umowy handlowe. Innymi słowy, ten certyfikat stwierdza, że towar ma źródło w UE i uprawnia go do skorzystania z preferencyjnych warunków handlowych w krajach, z którymi UE ma takie umowy. Nie dotyczy eksportu towarów, które zostały wyprodukowane w innych krajach i są wywożone z terytorium UE. 

Pamiętaj, że deklaracja EUR 1 musi dotrzeć do importera w oryginalnej, podpisanej wersji.

Karnet ATA

Karnet ATA jest używany do uniknięcia opłat celnych i innych obciążeń podczas przekraczania granic, co jest szczególnie przydatne w przypadku towarów, które są importowane tymczasowo na potrzeby wystaw, targów, konkursów, lub innych wydarzeń, gdzie towar ma być użyty tylko przez określony czas i później wywieziony.

Główne zalety karnetu ATA to oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ unika się konieczności płacenia cła i innych opłat przy wwozie towarów na krótki okres czasu. Zasada stanowi, że towary przewożone za pomocą karnetu ATA powinny powrócić do kraju w niezmienionym stanie. Karnet ATA zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od chwili wydania.

Potwierdzenie wywozu towaru – dokument elektroniczny IE-599

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z obniżonej stawki VAT 0% przy eksporcie towarów do Szwajcarii, musi odpowiednio udokumentować wywóz tych towarów. Elektronicznym dokumentem, który jest niezbędny w tym procesie, jest komunikat IE-599.

Brak komunikatu IE-599 wskazuje na to, że towary nie opuściły obszaru celnego Unii Europejskiej lub że wywóz towaru nie został prawidłowo odnotowany w systemach przez organy celne. W takim przypadku eksporter nie ma podstaw do zastosowania zerowej stawki VAT.

CMR – Międzynarodowy List Przewozowy

Międzynarodowy list przewozowy CMR to oficjalny dokument, który potwierdza zawarcie umowy w sprawie przewozu. Oto informacje, które powinny zostać w nim uwzględnione:

1. Miejsce i data wystawienia listu przewozowego.
2. Nazwisko lub nazwa oraz adres nadawcy towarów.
3. Nazwisko lub nazwa oraz adres przewoźnika.
4. Miejsce i data przyjęcia towarów do przewozu oraz przewidywane miejsce ich dostawy.
5. Nazwisko (nazwa) i adres odbiorcy towarów.
6. Powszechnie używane określenie rodzaju towarów oraz sposób ich opakowania. W przypadku towarów niebezpiecznych konieczne jest podanie ich ogólnego określenia.
7. Ilość sztuk towaru, ich cechy i numery identyfikacyjne.
8. Waga brutto towarów lub inna określona ilość, jeśli jest używana inna jednostka miary.
9. Koszty związane z przewozem, w tym przewozy, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty poniesione od chwili zawarcia umowy do dostawy.
10. Instrukcje niezbędne do przeprowadzenia procedur celnych i innych formalności.
11. Oświadczenie, że przewóz towarów, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych ustaleń, podlega przepisom Konwencji CMR.

Tranzyt towarów – T1, T2

Tranzyt towarów to procedura celna, która umożliwia przewoźnikom przewożenie towarów przez granice lub terytoria bez konieczności płacenia należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz innych opłat, które normalnie byłyby wymagane przy wprowadzeniu tych towarów na dane terytorium. W celu rozpoczęcia formalności celnych związanych z tranzytem towarów, konieczne jest złożenie zgłoszenia celnego do procedury tranzytu. Dla ułatwienia przewozów międzynarodowych, konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej umożliwia przewożenie towarów pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami EFTA.

W przypadku transportu drogowego konieczne jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia do systemu NTCS, gdzie stosowane są oznaczenia T1 dla towarów nieunijnych i T2 dla towarów unijnych. Procedury T1 i T2 nie mają zastosowania, gdy towary są przewożone za pomocą transportu morskiego lub lotniczego.

Aby przystąpić do procedury T1 lub T2, konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów do naszej agencji celnej:

1. List przewozowy CMR,
2. Faktura handlowa lub faktura pro forma,
3. Odprawa eksportowa (EX),
4. Specyfikacja (Packing list),
5. W razie potrzeby dodatkowe zaświadczenia, takie jak świadectwo weterynaryjne, sanitarne i inne,
6. Świadectwo pochodzenia towaru, jeśli jest dostępne.

Numer towaru w taryfie celnej – Kody CN

Nomenklatura scalona, znana także jako Combined Nomenclature (CN), jest systematycznym wykazem towarów, który służy do klasyfikowania produktów w celach związanych z międzynarodowym handlem, statystykami dotyczącymi obrotu zagranicznego w Unii Europejskiej oraz wymianą handlową wewnątrzwspólnotową.

Odpowiedzialność za nadzór nad nomenklaturą CN spoczywa na Komisji Europejskiej, która corocznie publikuje jej aktualizacje. Nomenklatura scalona jest rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), stworzonego przez Światową Organizację Celną, składającego się z ośmiu cyfr. Na poziomie sześciu cyfr, jest zgodna z nomenklaturą HS. Dla łatwego dostępu do tej nomenklatury można korzystać z przeglądarki taryfowej ISZTAR4.

Nasza agencja celna pomoże Państwu jak dany towar zataryfikować.

Eksport towarów do Szwajcarii z naszą agencją celną – krok po kroku

1. W celu omówienia szczegółów i nawiązania pierwszego kontaktu z naszą agencją celną zadzwoń tel: +48 602-187-275; +48 793-720-681; +48 572-807-181 lub napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.

2. Pobierz i wypełnij upoważnienie dla naszej agencji celnej, następnie prześlij na adres biuro@wobex.eu

3. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie prześlij na adres biuro@wobex.eu

4. Przygotuj niezbędne dokumenty do odprawy celnej:

Faktura sprzedaży.
List przewozowy CMR.
Specyfikacja towarowa (Packing list).

Masz pytania? Zapraszamy do współpracy, zapewniamy komfortową obsługę celną.

Zapraszamy do kontaktu.

Tel. 602-187-275
Tel. 793-720-681
Tel. 572-807-181

Napisz wiadomość WhatsApp 1 WhatsApp 2 WhatsApp 3