Mienie przesiedlenia

Mienie przesiedlenia – mienie przesiedleńcze z Wielkiej Brytanii


Czym jest mienie przesiedlenia?

Mienie przesiedlenia określane również jako mienie osobiste to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb prowadzenia ich gospodarstw domowych.

Co zalicza się do mienia osobistego?

Do mienia osobistego zalicza się: majątek ruchomy gospodarstwa, taki jak rzeczy osobiste, meble i wyposażenie, które jest przeznaczone na użytek własny oraz rowery i motocykle, samochody, przyczepy samochodowe i campingowe, łodzie oraz samoloty.

Mienie osobiste to również ogólnie pojęty dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, jak również przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub zawodu. Mienie osobiste nie może mieć takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przywożone w celach handlowych.

Osoba przesiedlająca się, chcąca skorzystać ze zwolnienia z należności celnych przywozowych, musi je używać przez okres co najmniej sześciu miesięcy w miejscu poprzedniego zamieszkania i oraz uargumentować, iż przywożone rzeczy będą jej służyły do użytku w gospodarstwie domowym w nowym miejscu zamieszkania.

Zwolnienia nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, handlowych środków transportu, przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Przejdź do sekcji: Mienie przesiedlenia z UK – krok po kroku

Mienie przesiedlenia samochód z Wielkiej Brytanii – zwolnienie z należności celno-podatkowych

Samochód osobowy przewożony w ramach mienia przesiedlenia jest zwolniony z cła, podatku akcyzowego i podatku VAT.

Zwolnienie z należności celnych samochodu osobowego przewożonego w ramach mienia osobistego musi wypełnić pewne warunki:

  • Samochód osobowy był w posiadaniu i użytkowany przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii, dokument V5C wydany na osobę przesiedlającą się.
  • osoba ta mieszkała w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 12 miesięcy,
  • samochód sprowadzany jako mienie osobiste nie może zostać sprzedany, wynajęty lub oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia przywozu jego do kraju.

Osoba przesiedlająca się musi udowodnić organowi celnemu 6-miesięczny okres użytkowania pojazdu, takim dokumentem może być dowód rejestracyjny pojazdu (V5C) wystawiony na nazwisko osoby zainteresowanej oraz ubezpieczenie aktualne na dzień powrotu i co najmniej 6 miesięcy wstecz.

Planujesz powrót do Polski z UK?

Wymogi, jakie trzeba spełnić w celu zwolnienia mienia osobistego z należności celnych

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej i w zakresie prawa celnego jest traktowana jako kraj trzeci. Zgodnie z postanowieniami art. 3-11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE. L 324, z 10.12.2009, str. 23, z późn. zm. – zwane dalej: WSZC) zwolnione od cła jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty.

12-miesięczny okres zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii

Jednym z warunków zwolnienia celnego mienia osobistego jest udokumentowanie przez osobę przesiedlającą się co najmniej 12-miesięcznego nieprzerwanego okresu zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii. W tym celu należy przedłożyć organowi celnemu takie dokumenty jak: umowa najmu mieszkania, umowa o pracę, rachunki za energię elektryczną, rachunki za gaz, potwierdzenie otrzymywania wynagrodzenia (payslipy) za każdy kolejny miesiąc licząc pełne 12 miesięcy od daty powrotu oraz rozliczenia podatkowe P60.

Natomiast na zakończenie pobytu takie dokumenty jak: wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy mieszkania, rozliczenie podatkowe P45.

Fakt fizycznego powrotu należy udokumentować poprzez przedstawienie biletu na prom, tunel, samolot w zależności od sposobu przemieszczenia się do Polski.

Pliki przesyłane do Agencji Celnej Wobex należy nazwać zgodnie z ich zawartością tzn. np.: plik z dokumentem P60 należy nazwać „P60.pdf”, dokumenty payslip np.: „payslip 06.2022”; „payslip 07.2022” itd.

Ponadto dokumenty w języku angielskim przed zeskanowaniem należy opisać odręcznie w języku polskim (nazwać)

6-miesięczny okres używania mienia

Wymagany jest co najmniej 6-miesięczny okres używania przywożonych rzeczy, co można udowodnić, przedstawiając np. przedłożyć faktury zakupu przywożonych towarów lub rachunki za ich naprawę. Nie dotyczy to towarów przeznaczonych do konsumpcji.

Mienie osobiste może zostać dopuszczone do obrotu w kilku oddzielnych partiach w okresie 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski

12-miesięczny termin na przywóz mienia przesiedlenia

Za wyjątkiem szczególnych przypadków, mienie przesiedlenia można przywozić w kilku oddzielnych partiach, w ciągu 12 miesięcy od dnia ustalenia miejsca zamieszkania na obszarze Polski.

Jak udowodnić przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski?

W celu udowodnienia, że osoba przesiedlająca się przenosi swoje miejsce zamieszkania do Polski, może przykładowo przedłożyć organom celnym dokument potwierdzający zameldowanie w kraju, kartę czasowego pobytu, umowę o pracę, umowę najmu mieszkania i inne dokumenty świadczące o wyborze miejsca zamieszkania w Polsce. Ustalenie miejsca zamieszkania wiąże się z faktycznym osiedleniem się osoby w Polsce.

Warunek zwolnienia celnego mienia przesiedlenia

Jeśli osoba ubiegająca się miała w tym samym czasie więcej niż jedno miejsce zamieszkania, tzn. dotychczasowe w państwie trzecim i nowe w Polsce, stanowić to będzie czynność pozorną i nie będzie spełniać warunku do zwolnienia celnego związanego z „przesiedleniem”.

Osoba przesiedlająca się musi dokonać fizycznego aktu przeniesienia z państwa trzeciego do Polski, czyli ma miejsce zamieszkania w Polsce i tu użytkuje w życiu codziennym sprowadzone przez siebie towary.

Wsparcie dla firm kurierskich i prywatnych przewoźników w odprawie celnej przesyłek i paczek

Nasza agencja celna zapewni Państwu pełne wsparcie przy odprawie celnej i ułatwi wysyłkę i przywóz paczek do i z Wielkiej Brytanii. Przygotujemy dla Państwa specjalną ofertę współpracy.

Otrzymałeś zawiadomienie z poczty o zatrzymaniu przesyłki przez Urząd Celny? Zobacz odprawa przesyłek pocztowych.

Mienie przesiedlenia z naszą agencją celną

Formalności celne związane z dokonaniem procedury mienia przesiedlenia wiążą się z wypełnieniem skomplikowanych dokumentów jak objęcie procedurą celną tranzytu poprzez zgłoszenie w formie elektronicznej do system NCTS2, która z kolei wiąże się z koniecznością posiadania stosownej aplikacji.

Nasza agencja celna pomoże Państwu w załatwieniu wszelkich formalności celnych związanych z odprawą mienia przesiedlenia. Nasza oferta dotyczy przeprowadzki z Wielkiej Brytanii do Polski, jak i z Polski do Wielkiej Brytanii.

Mienie przesiedleńcze z UK – krok po kroku

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, wymienione dokumenty nie występują alternatywnie lecz łącznie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o telefon podany w stopce.

W celu nawiązania pierwszego kontaktu z naszą agencją celną i omówienia szczegółów, zadzwoń tel: +48  602-187-275 ; +48 793-720-681 lub napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.

Aby dokonać zgłoszenia mienia przesiedlenia niezbędne jest dostarczenie:

Dokument tranzytowy T1 i EX. Dokumenty te zapewni Ci nasza partnerska agencja celna Polcustoms (kontakt Tel.: +44 74 96930656 Tel.: +48 660 402 795). Dane kontaktowe oraz szczegółowe instrukcje otrzymasz od nas w mailu. Jeżeli towar już jest w Polsce też jesteśmy w stanie dokonać zgłoszenia.

Prześlij na adres mienie@wobex.eu

1. Dokumenty, z których będzie wynikał nieprzerwany (comiesięczny dowód na to) okres przebywania za granica przez ostatnich 12 miesięcy licząc od daty powrotu. Wszystko co się działo na więcej niż 12 mies. przed powrotem nie interesuje Urzędu Celnego.

Takie dokumenty jak: umowa o pracę, umowa najmu mieszkania, payslipy, comiesięczne płatności czynszu, prądu, gazu, telefonu, wyciąg z konta bankowego potwierdzający dokonywanie płatności w kraju pobytu, itp….

2. Dokument zaświadczający o zakończeniu pobytu, (wypowiedzenie mieszkania, wypowiedzenie pracy, wymeldowanie z gminy, P45…. itd.)

3. Jeżeli przedmiotem mienia jest pojazd, dokument rejestracyjny z którego wynika posiadanie pojazdu przez ostatnich 6 miesięcy licząc od daty powrotu i bilet na prom/eurotunel.

4. Ubezpieczenie samochodu ważne przez ostatnie pół roku licząc od daty powrotu.

5. Dokument zameldowania w Polsce.

6. Dokument zaświadczający o przeniesieniu centrum życiowego rodzinnego i zawodowego do kraju (umowa o pracę, otwarcie działalności, rejestracja jako osoba bezrobotna)

7. Lista mienia przesiedlenia – pobierz i wypełnij listę mienia przesiedlenia i prześlij skan na adres mienie@wobex.eu

8. Pobierz i wypełnij upoważnienie dla naszej agencji celnej, następnie prześlij na adres mienie@wobex.eu

Wszystkie przesyłane dokumenty należy nazwać zgodnie z ich zawartością tzn. np.: np. payslip 02-2023. pdf lub dowód rejestracyjny V5.pdf …itd.

Niedopuszczalne jest wysyłanie dokumentów o nazwach typu: index12453.jpg czy received_556985663214.jpg itp.

UWAGA! Tworząc listę mienia przesiedlania, wystarczy tylko pogrupować przedmioty np.: sprzęt AGD, odzież używana, sprzęt elektroniczny, sprzęt komputerowy itp. Pojazd musi mieć wpisany nr. VIN, rocznik, markę oraz model.

Mienie przesiedlenia przysługuje osobie, która dokonała fizycznego przeniesienia się do Polski na stałe po co najmniej rocznym pobycie w kraju trzecim. W przeciwnym razie jeżeli przywóz mienia następuje przed fizycznym powrotem, towar należy złożyć w magazynie celnym i dopełnić formalności związanych z odprawą po powrocie.

UWAGA !: Od powrotu do kraju po zakończeniu pobytu za granicą nie może minąć więcej niż 12 miesięcy!

Pobierz: Listę mienia przesiedlenia