Eksport na Ukrainę

Eksport na Ukrainę

Aktualnie trwa liberalizacja wymiany handlowej pomiędzy Ukrainą a państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

O wszystkich istotnych zmianach, poinformujemy w momencie kontatu z naszą agencją celną.

Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Ukrainy i od 1 stycznia 2016 r. stosują pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA), która stanowi część umowy stowarzyszeniowej podpisanej w czerwcu 2014 r. Wywóz towarów z Polski na Ukrainętraktowana jest jako eksport towarów i musi być potwierdzony przez właściwe organy celne. Wszystkie towary wwożone na teren Ukrainy podlegają kontroli celnej.

Eksport towarów na Ukrainę

Nasza agencja celna oferuje kompleksową obsługę odpraw celnych w eksporcie towarów na Ukrainę

Firma dostarcza nam tylko fakturę handlową i upoważnienie – nasza agencja celna zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z obsługą celną Twoich towarów.

Sprawdź najważniejsze kwestie, z którymi możesz się napotkać eksportując towary na Ukrainę

Obowiązkowa rejestracja firm zgłaszających towary na Ukrainie

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rejestracja firm i osób dokonujących eksportu towarów na Ukrainę. Rejestracji należy dokonać w Państwowej Służbie Celnej Ukrainy (PSCU). Brak rejestracji jest podstawą do odmowy odprawy celnej i przejazdu przez granicę celną Ukrainy towarów i pojazdów użytkowych.

Obowiązkowi rejestracji w PSCU podlegają osoby niebędące rezydentami, które zgłaszają towary, pojazdy użytkowe, przejeżdżający tranzytem przez terytorium Ukrainy. Przewożą towary przez granicę celną Ukrainy i/lub między urzędami celnymi na terytorium Ukrainy, lub są osobami odpowiedzialnymi za taki przewóz (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary pod kontrolą celną).

Zgłoszenia celne wywozowe na Ukrainę – numer EORI

W celu dokonania eksportu towaru na Ukrainę, należy dopełnić formalności celne związane z wywozem towarów. Przedsiębiorcy z UE, aby dokonać odprawy celnej muszą posiadać numer EORI, niezbędny we wszystkich procedurach i czynnościach celnych na obszarze UE. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie.

System certyfikacyjny UkrSEPRO

System certyfikacyjny UkrSEPRO jest dokumentem, który potwierdza zgodność produktów z normami i zasadami technicznym wymaganymi na Ukrainie. Certyfikat można uzyskać dla jednej dostawy, jak i również z terminem ważności 1 rok, 2, 3 lub 5 lat produkcji seryjnej.

Część produktów podlega obowiązkowej certyfikacji i bez niej nie ma możliwości eksportu ich na Ukrainę. Aby zwiększyć zaufanie ukraińskich kontrahentów i podnieść prestiż towarom eksportowanym na Ukrainę można dokonać certyfikacji dobrowolnej.

Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne

Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne Ukrainy jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktów z wymogami sanitarnymi i higienicznymi obowiązującymi i stosowanymi na Ukrainie. Wydaje się je na okres od roku do 5 lat lub poszczególne partie towaru. Świadectwo jest obowiązkowe na produkty codziennego użytku, takich jak: produkty spożywcze, przeznaczone dla dzieci, kosmetyki, środki higieniczne, niektóre sprzęty AGD i inne.

VAT stawka 0% przy eksporcie towarów na Ukrainę

Dokumentem, który upoważnia do stosowania preferencyjnych stawek VAT 0% jest potwierdzenie wywozu towarów na Ukrainę i musi spełnić określonewarunki formalne:

  • Każdy eksporter musi posiadać numer EORI,
  • eksportując towary powyżej 6000 euro, rejestracja w systemie REX,
  • towary przeznaczone na eksport na Ukrainę, muszą być towarami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Aby zastosować 0% stawkę VAT na eksporcie towaru na Ukrainę, masz obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru wystawiony przez organ celny. Dokument potwierdzający może być w formie elektronicznej – komunikat IE-599.

Potwierdzenie wywozu towaru – komuniakt IE-599

Czym jest komunikat IE-599? Aby przedsiębiorca miał prawo zastosowania stawki VAT 0% dla eksportu towarów, musi prawidłowo udokumentować wywóz towarów na Ukrainę. Dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych to komunikat IE-599.

Brak komunikatu IE 599 wskazuje na to, że towary nie opuściły obszaru celnego Unii Europejskiej, lub też wywóz towaru nie został odpowiednio odnotowany w systemach przez organy celne. Eksporter nie ma w tym przypadku podstaw do zastosowania zerowej stawki VAT.

 

Reguły pochodzenia – potwierdzenie pochodzenia towarów

Aby skorzystać z preferencji handlowych, produkty muszą spełniać niezbędne wymogi reguł pochodzenia. Eksportując towar na Ukrainę, masz obowiązek złożenia oświadczenia o pochodzeniu eksportowanych towarów, że pochodzą z obszaru Unii Europejskiej. Dokumentami potwierdzającymi pochodzenie mogą być świadectwa określonego typu (np. świadectwo przewozowe EUR.1), deklaracje pochodzenia czy oświadczenia o pochodzeniu. Świadectwa są wystawiane przez upoważnione do tego organy.

W 2021 r. należy gromadzić niezbędne deklaracje dostawcy, które będą wykorzystywane przy sporządzaniu do końca tego roku oświadczeń o pochodzeniu. Od 2022 r. należy posiadać konieczne deklaracje dostawcy już przed sporządzeniem oświadczenia o pochodzeniu.

REX – system zarejestrowanych eksporterów

REX to system zarejestrowanych eksporterów, który ma za zadanie dokumentować pochodzenie towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru, które mogą być sporządzanych przez eksporterów i ponownych nadawców właściwie zarejestrowanych w systemie.

Eksporter po zarejestrowaniu się i nadaniu mu numeru REX będzie upoważniony do wystawiania oświadczeń o pochodzeniu, które to oświadczenia będą podstawą do zastosowania preferencji celnych dla towarów przywiezionych do UE.

Tranzyt towarów – gwarancje tranzytowe T1 / T2

Tranzyt towarów to procedura celna, pozwalająca przewoźnikom na przewóz towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych opłat, które są należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium. Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu. W transporcie drogowym obowiązkowe jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia do systemu NTCS: T1 towary nieunijne, T2 towary unijne.

Dokumenty, jakie należy dostarczyć do naszej agencji celnej w celu sporządzenia T1/T2:

  • List przewozowy CMR,
  • faktura handlowa lub faktura pro forma,
  • odprawa eksportowa (EX),
  • specyfikacja (Packing list)
  • jeśli wymagane są dodatkowe zaświadczenia: świadectwo weterynaryjne, sanitarne i inne,
  • świadectwo pochodzenia towaru, jeżeli było wystawione.

Dokumenty przewozowe CMR – Międzynarodowy List Przewozowy

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy dotyczącej przewozu. Zobacz dane, jakie powinny zostać w nim zawarte:

Miejsce i datę jego wystawienia,
nazwisko lub nazwę oraz adres nadawcy,
nazwę lub nazwisko oraz adres przewoźnika,
miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania,
nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy,
powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,
ilość sztuk, ich cechy i numery,
wagę brutto towarów bądź ilość określoną w inny sposób,
koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy),
instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych,
oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji CMR.

Kody CN – Nomenklatura Scalona

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) to usystematyzowany wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Nadzór nad nomenklaturą CN sprawuje Komisja Europejska, która każdego roku publikuje jej nową wersję. Nomenklatura scalona jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną. Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS. Nomenklatura scalona dostępna jest w przeglądarce taryfowej ISZTAR4 . Nasza agencja celna pomoże Państwu, jak dany towar zataryfikować.

Eksport towarów na Ukrainę z naszą agencją celną

1. W celu nawiązania pierwszego kontaktu z naszą agencją celną i omówienia szczegółów, zadzwoń tel: +48 602-187-275 ; +48 793-720-681 lub napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.

2. Pobierz i wypełnij upoważnienie dla naszej agencji celnej, następnie prześlij na adres biuro@wobex.eu

3. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie prześlij na adres biuro@wobex.eu

4. Przygotuj niezbędne dokumenty do odprawy celnej i certyfikaty (jeśli są wymagane):

Faktura sprzedaży.
List przewozowy CMR.
Specyfikacja towarowa (Packing list).
Certyfikat zgodności UkrSEPRO
Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne

Masz pytania? Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.

602 187 275
793 720 681
572 807 181

Napisz wiadomość WhatsApp 1 WhatsApp 2 WhatsApp 3