Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego przywiezionego z Unii Europejskiej przez osobę fizyczną.

Jeśli przybywasz do Polski na pobyt stały z innego kraju Unii Europejskiej lub jesteś osobą powracającą do naszego kraju z czasowego pobytu, to nie zapłacisz akcyzy za samochód. Samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został przywieziony przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia na terytorium naszego kraju.

Akcyza za sprowadzony samochód – zwolnienia.

Jakie warunki należy spełnić w celu zwolnienia od akcyzy samochodu osobowego?

Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • Samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby,
  • samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu,
  • osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód potwierdzający spełnienie ww. warunku,
  • samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju,
  • samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

Zwolnienie od akcyzy od samochodu w związku z zawarciem związku małżeńskiego.

Zwolnienie od akcyzy od samochodu może zostać zwolniona osoba fizyczna przybywającą z terytorium państwa członkowskiego na terytorium naszego kraju na pobyt stały w związku z zawarciem związku małżeńskiego, jeśli przywóz następuje w okresie 2 miesięcy przed lub 4 miesięcy po dacie zawarcia związku małżeńskiego.

Prawo własności w drodze dziedziczenia – zwolnienie od akcyzy samochodu.

Jeśli jako osoba prywatna nabyłeś prawo własności lub prawo użytkowania samochodu osobowego na terytorium EU możesz skorzystać ze zwolnienia od akcyzy od samochodu, nie później niż w terminie 2 lat od daty wejścia w posiadanie pojazdu.

Miejsce stałego pobytu.

Za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe. W przypadku osoby niezwiązanej z tym miejscem zawodowo na osobiste powiązania wskazuje istnienie ścisłych więzi pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka.

Jednakże za miejsce stałego pobytu osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce powiązań osobistych, i z tego względu przebywającej na zmianę w różnych miejscach na terytoriach dwóch lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, uznaje się miejsce, z którym jest związana osobiście, pod warunkiem, że regularnie tam powraca.

Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeśli osoba mieszka na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie. Studia wyższe bądź nauka w szkole poza miejscem stałego pobytu nie stanowią zmiany miejsca stałego pobytu.

Zwolnienie od akcyzy pojazdów sanitarnych.

Zwolnieniu od akcyzy podlega również samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej. Zwolnienie dotyczy ambulansów drogowych:

  • Typu B – ambulans ratunkowy,
  • typu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki.

Wniosek o zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.

Nasz agencja celna pomoże Państwu w uzyskaniu zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego przywiezionego z terytorium państwa członkowskiego EU.

Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego na mienie przesiedleńcze.

Sprawdź jak uzyskać zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego przewożonego w ramach mienia przesiedlenia: z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii.