Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii

Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii 2024

Wywóz towarów, w tym sprzedaż wysyłkowa z Polski do Wielkiej Brytanii traktowana jest jako eksport towarów i musi być potwierdzony przez właściwe organy celne. Od 01.01.2021 w obrocie towarowym z Wielką Brytanią obowiązują deklaracje oraz zgłoszenia celne wywozowe. Zgłoszenia celne nie są wymagane przy przemieszczaniu towarów do Irlandii Północnej.

Eksport towarów do Wielkiej Brytanii

Nasza agencja celna oferuje kompleksową obsługę odpraw celnych w eksporcie towarów do Wielkiej Brytanii

Zapewniamy obsługę celną na terenie Polski, jak i Wielkiej Brytanii!

Firma dostarcza nam tylko fakturę handlową i upoważnienie – nasza agencja celna zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z obsługą celną Twoich towarów.

Przedstawiamy najważniejsze kwestie, które możesz napotkać sprzedając towary do Wielkiej Brytanii.

Rejestracja w systemie GVMS (Goods Vehicle Movement Service)

Od dnia 01.01.2022 przewoźnicy muszą zarejestrować się w systemie GVMS (Goods Vehicle Moovement System) – nasza agencja celna dokonuje zgłoszenia przejazdu do Wielkiej Brytanii w imieniu przewoźnika i generujemy w Twoim imieniu numer GMR. GVMS Rejestracja

 

Zgłoszenia celne wywozowe do Wielkiej Brytanii

Przedsiębiorcy, aby dokonywać eksportu do Wielkiej Brytanii, muszą dopełnić formalności celnych związanych z wywozem towarów oraz jeśli wymagają tego przepisy – uzyskanie pozwolenia celnego. Przedsiębiorcy z UE, aby dokonać odprawy celnej muszą posiadać numer EORI, niezbędny we wszystkich procedurach i czynnościach celnych na obszarze UE. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie.

Podatek VAT w eksporcie do Wielkiej Brytanii – prawo do 0% stawki VAT

Od 01.01.2021 obowiązuje umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, która upoważnia do stosowania 0% stawek celnych po spełnieniu warunków formalnych:

  • Każdy eksporter musi posiadać numer EORI,
  • eksportując towary powyżej 6000 euro, rejestracja w systemie REX,
  • towary przeznaczone na eksport do UK, muszą być towarami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Aby zastosować 0% stawkę VAT na eksporcie towaru do Wielkiej Brytanii, masz obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru wystawiony przez organ celny. Dokument potwierdzający może być w formie elektronicznej – komunikat IE-599.

Potwierdzenie wywozu towaru – dokument elektroniczny IE-599

Czym jest komunikat IE-599? Aby przedsiębiorca miał prawo zastosowania stawki VAT 0% dla eksportu towarów, musi prawidłowo udokumentować wywóz towarów do Wielkiej Brytanii. Dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych to komunikat IE-599.

Brak komunikatu IE 599 wskazuje na to, że towary nie opuściły obszaru celnego Unii Europejskiej, lub też wywóz towaru nie został odpowiednio odnotowany w systemach przez organy celne. Eksporter nie ma w tym przypadku podstaw do zastosowania zerowej stawki VAT.

Reguły pochodzenia – potwierdzenie pochodzenia towarów

Umowa między UE a Wielką Brytanią przewiduje stosowanie zerowych taryf celnych i zerowych kontyngentów względem wszystkich towarów. Aby skorzystać z tych preferencji handlowych, przedsiębiorstwa muszą udowodnić, że ich produkty spełniają wszystkie niezbędne wymogi reguł pochodzenia.

Eksportując towar do Wielkiej Brytanii, chcąc skorzystać z zerowych taryf celnych, masz obowiązek złożenia oświadczenia o pochodzeniu eksportowanych towarów, że pochodzą z obszaru Unii Europejskiej.

W 2021 r. należy gromadzić niezbędne deklaracje dostawcy, które będą wykorzystywane przy sporządzaniu do końca tego roku oświadczeń o pochodzeniu.

Jako producent, zgromadź informacje dotyczące procesu produkcyjnego wskazujące na spełnienie odpowiedniej reguły pochodzenia. Uzyskaj od swoich dostawców informacje (deklaracja dostawcy) potwierdzające, że wykorzystane do wytworzenia produktu materiały mają status „pochodzących”.

Jeżeli jesteś handlowcem, uzyskaj od swoich dostawców informacje (deklaracja dostawcy), że produkty mają status „pochodzących”.

Dokumentami potwierdzającymi pochodzenie mogą być świadectwa określonego typu (np. świadectwo przewozowe EUR.1), deklaracje pochodzenia czy oświadczenia o pochodzeniu. Świadectwa są wystawiane przez upoważnione do tego organy.

Od 2022 r. należy posiadać konieczne deklaracje dostawcy już przed sporządzeniem oświadczenia o pochodzeniu.

REX – system zarejestrowanych eksporterów

REX to system zarejestrowanych eksporterów, który ma za zadanie dokumentować pochodzenie towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru, które mogą być sporządzanych przez eksporterów i ponownych nadawców właściwie zarejestrowanych w systemie.

Eksporter po zarejestrowaniu się i nadaniu mu numeru REX będzie upoważniony do wystawiania oświadczeń o pochodzeniu, które to oświadczenia będą podstawą do zastosowania preferencji celnych dla towarów przywiezionych do UE.

Tranzyt towarów – gwarancje tranzytowe T1 / T2

Tranzyt towarów to procedura celna, pozwalająca przewoźnikom na przewóz towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych opłat, które są należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium. Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

W transporcie drogowym obowiązkowe jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia do systemu NTCS: T1 towary nieunijne, T2 towary unijne.

Dokumenty, jakie należy dostarczyć do naszej agencji celnej w celu sporządzenia T1/T2:

  • List przewozowy CMR,
  • faktura handlowa lub faktura pro forma,
  • odprawa eksportowa (EX),
  • specyfikacja (Packing list)
  • jeśli wymagane są dodatkowe zaświadczenia: świadectwo weterynaryjne, sanitarne i inne,
  • świadectwo pochodzenia towaru, jeżeli było wystawione.

Dokumenty przewozowe CMR – Międzynarodowy List Przewozowy

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy dotyczącej przewozu. Zobacz dane, jakie powinny zostać w nim zawarte:

Miejsce i datę jego wystawienia,
nazwisko lub nazwę oraz adres nadawcy,
nazwę lub nazwisko oraz adres przewoźnika,
miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania,
nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy,
powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,
ilość sztuk, ich cechy i numery,
wagę brutto towarów bądź ilość określoną w inny sposób,
koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy),
instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych,
oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji CMR.

Kody CN – Nomenklatura Scalona

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) to usystematyzowany wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Nadzór nad nomenklaturą CN sprawuje Komisja Europejska, która każdego roku publikuje jej nową wersję. Nomenklatura scalona jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną. Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS. Nomenklatura scalona dostępna jest w przeglądarce taryfowej ISZTAR4 . Nasza agencja celna pomoże Państwu, jak dany towar zataryfikować.

Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii z naszą agencją celną – krok po kroku

1. W celu nawiązania pierwszego kontaktu z naszą agencją celną i omówienia szczegółów, zadzwoń tel: +48 602-187-275 ; +48 793-720-681 lub napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.

2. Pobierz i wypełnij upoważnienie dla naszej agencji celnej, następnie prześlij na adres biuro@wobex.eu

3. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie prześlij na adres biuro@wobex.eu

4. Przygotuj niezbędne dokumenty do odprawy celnej:

Faktura sprzedaży.
List przewozowy CMR.
Specyfikacja towarowa (Packing list).

Masz pytania? Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.

602 187 275
793 720 681
572 807 181

Napisz wiadomość WhatsApp 1 WhatsApp 2 WhatsApp 3