Mienie przesiedlania z Norwegii

Mienie przesiedlenia – mienie przesiedleńcze z Norwegii

Planujesz powrót z Norwegii do Polski?

Podejmując decyzję o powrocie z Norwegii do Polski, warto zastanowić się co zrobić ze zgromadzonym dobytkiem. Czy wiesz, że po spełnieniu kilku warunków określonych w przepisach cały Twój dobytek może zostać zwolniony z należności celnych przewozowych? Przedstawiamy tutaj ogólne informacje o tym, jakie wymogi należy spełnić, aby zgromadzony majątek własny zakwalifikować jako mienie przesiedlenia.

Czym jest mienie przesiedlenia?

Mienie przesiedlenia określane również jako mienie osobiste to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb prowadzenia ich gospodarstw domowych.

Co zalicza się do mienia osobistego?

Do mienia osobistego zalicza się m.in.: majątek ruchomy gospodarstwa, taki jak rzeczy osobiste, meble i wyposażenie, które jest przeznaczone na użytek własny oraz rowery i motocykle, samochody, przyczepy samochodowe i campingowe, łodzie oraz samoloty.

Mienie osobiste to również ogólnie pojęty dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, jak również przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub zawodu. Mienie osobiste nie może mieć takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przywożone w celach handlowych.

Osoba przesiedlająca się, chcąca skorzystać ze zwolnienia z należności celnych przywozowych, musi je używać przez okres co najmniej sześciu miesięcy w miejscu poprzedniego zamieszkania i oraz uargumentować, iż przywożone rzeczy będą jej służyły do użytku w gospodarstwie domowym w nowym miejscu zamieszkania.

Zwolnienia nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, handlowych środków transportu;przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Mienie przesiedleńcze samochód z Norwegii – zwolnienie z należności celno-podatkowych

Samochód osobowy przewożony w ramach mienia przesiedlenia jest zwolniony z cła, podatku akcyzowego i podatku VAT.

Zwolnienie z należności celnych samochodu osobowego przewożonego w ramach mienia osobistego musi wypełnić pewne warunki:

  • Samochód osobowy był w posiadaniu i użytkowany przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed opuszczeniem Norwegii,
  • osoba ta mieszkała w Norwegii przez co najmniej 12 miesięcy,
  • samochód sprowadzany jako mienie osobiste nie może zostać sprzedany, wynajęty lub oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia przywozu jego do kraju,
  • samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby,
  • samochód osobowy nie zostanie sprzedany lub wynajęty osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium polski.

Osoba przesiedlająca się musi udowodnić organowi celnemu 6-miesięczny okres użytkowania pojazdu, takim dokumentem może być dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko osoby zainteresowanej.

Jakie warunki trzeba spełnić, w celu zwolnienia mienia osobistego z należności celnych

12-miesięczny okres zamieszkiwania w Norwegii

Jednym z warunków zwolnienia celnego mienia osobistego jest udokumentowanie przez osobę przesiedlającą się co najmniej 12-miesięcznego nieprzerwanego okresu zamieszkiwania w Norwegii. W tym celu należy przedłożyć organowi celnemu odpowiednie dokumenty jak: zaświadczenie ze Skatteetaten o płaceniu podatków w okresie 12 miesięcy przed wyjazdem, umowa najmu mieszkania, umowa o pracę, rachunki za energię elektryczną, rachunki za gaz oraz rozliczenia podatkowe. itp

Natomiast na zakończenie pobytu takie dokumenty jak: wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy mieszkania, rozliczenie podatkowe skattemelding.  Fakt fizycznego powrotu należy udokumentować poprzez przedstawienie biletu na prom, tunel, samolot w zależności od sposobu przemieszczenia się do Polski.

6-miesięczny okres używania mienia

Wymagany jest co najmniej 6-miesięczny okres używania przywożonych rzeczy, co można udowodnić, przedstawiając np. przedłożyć faktury zakupu przywożonych towarów lub rachunki za ich naprawę. Nie dotyczy to towarów przeznaczonych do konsumpcji.

Mienie osobiste może zostać dopuszczone do obrotu w kilku oddzielnych partiach w okresie 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski

12-miesięczny termin na przywóz mienia przesiedlenia

Za wyjątkiem szczególnych przypadków, mienie przesiedlenia można przywozić w kilku oddzielnych partiach, w ciągu 12 miesięcy od dnia ustalenia miejsca zamieszkania na obszarze Polski.

Jak udowodnić przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski?

W celu udowodnienia, że osoba przesiedlająca się przenosi swoje miejsce zamieszkania do Polski może przykładowo przedłożyć organom celnym dokument potwierdzający zameldowanie w kraju, kartę czasowego pobytu, umowę o pracę, umowę najmu mieszkania i inne dokumenty świadczące o wyborze miejsca zamieszkania w Polsce. Ustalenie miejsca zamieszkania wiąże się z faktycznym osiedleniem się osoby w Polsce.

Warunek zwolnienia celnego mienia przesiedlenia

Jeśli osoba ubiegająca się miała w tym samym czasie więcej niż jedno miejsce zamieszkania, tzn. dotychczasowe w państwie trzecim i nowe w Polsce, stanowić to będzie czynność pozorną i nie będzie spełniać warunku do zwolnienia celnego związanego z „przesiedleniem”.

Osoba przesiedlająca się musi dokonać fizycznego aktu przeniesienia z państwa trzeciego do Polski, czyli ma miejsce zamieszkania w Polsce i tu użytkuje w życiu codziennym sprowadzone przez siebie towary.

Mienie przesiedleńcze z naszą agencją celną

Formalności celne związane z dokonaniem procedury mienia przesiedlenia wiążą się z wypełnieniem skomplikowanych dokumentów jak objęcie procedurą celną tranzytu poprzez zgłoszenie w formie elektronicznej do system NCTS2, która z kolei wiąże się z koniecznością posiadania stosownej aplikacji.

Nasza agencja celna pomoże Państwu w załatwieniu wszelkich formalności celnych związanych z odprawą mienia przesiedlenia z Norwegii.

Mienie przesiedleńcze z Norwegii – krok po kroku

1. W celu nawiązania pierwszego kontaktu z naszą agencją celną i omówienia szczegółów, zadzwoń tel: +48  602-187-275 ; +48 793-720-681 lub napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.

2. Pobierz i wypełnij upoważnienie dla naszej agencji celnej, następnie prześlij na adres mienie@wobex.eu

3. Prześlij na adres mienie@wobex.eu dokumenty potwierdzające co najmniej 12-miesięczny, trwający nieprzerwanie okres zamieszkiwania w Norwegii. (Takie dokumenty jak: umowa najmu mieszkania, umowa o pracę, lub rachunki za energię elektryczną lub gaz oraz rozliczenia podatkowe.)

Pliki przesyłane do Agencji Celnej Wobex należy nazwać zgodnie z ich zawartością tzn. np.: plik z dokumentem skattemelding należy nazwać „Skattemelding.pdf”, dokumenty payslip np.: „payslip 06.2022”; „payslip 07.2022” itd.

Ponadto dokumenty w języku norweskim przed zeskanowaniem należy opisać odręcznie w języku polskim (nazwać)

4.Pobierz i wypełnij listę mienia przesiedlenia i prześlij skan na adres mienie@wobex.eu

(UWAGA! Tworząc listę mienia przesiedlania, wystarczy tylko pogrupować przedmioty np.: sprzęt AGD, odzież używana, sprzęt elektroniczny, sprzęt komputerowy itp. Pojazd musi mieć wpisany nr. VIN)

5. Prześlij skany dokumentów potwierdzające przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski. (Mogą to być, takie dokumenty jak: potwierdzenie zameldowania w kraju, kartę czasowego pobytu, umowę o pracę, umowę najmu mieszkania i inne dokumenty świadczące o wyborze miejsca zamieszkania w Polsce.)

Pobierz: Listę mienia przesiedlenia